สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองเพชรบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 27 สิงหาคม 2562 21 21 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 30 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 13 กันยายน 2562 21 20 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 18 กันยายน 2562 1 1 รายชื่อ