สรุปยอดห้องอบรม อำเภออัมพวา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดภุมรินทร์กุฎีทอง 16 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2. ศาลาวัดคลองขุดเล็ก หมู่ที่ 1 24 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
3. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 6 ตำบลปลายโพงพาง 13 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
4. ห้องประชุมอบต.แควอ้อม หมู่ที่ 5 12 กันยายน 2562 40 36 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา หมู่ที่ 2 19 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ