สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านแพ้ว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 7 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
2. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 8 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
3. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน 9 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 14 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
5. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 15 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 21 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
7. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 22 สิงหาคม 2562 25 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 28 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
9. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 29 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 4 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
11. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 9 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
12. วัดปทุมทองรัตนาราม 9 กันยายน 2562 60 26 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง 10 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 11 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
15. ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 11 กันยายน 2562 80 68 รายชื่อ
16. วัดเจ็ดริ้ว 12 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
17. วัดวังชัยทรัพย์วิมล 13 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
18. วัดปทุมทองรัตนาราม 15 กันยายน 2562 50 5 รายชื่อ
19. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 16 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
20. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 16 กันยายน 2562 30 18 รายชื่อ
21. วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์ 17 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
22. วัดหลักสอง 18 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 18 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 19 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
25. ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 20 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
26. วัดคลองตันราษฎร์บำรุง 23 กันยายน 2562 60 1 รายชื่อ
27. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางช้างศรี 23 กันยายน 2562 70 35 รายชื่อ
28. วัดวังชัยทรัพย์วิมล 23 กันยายน 2562 60 45 รายชื่อ
29. วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์ 24 กันยายน 2562 80 6 รายชื่อ
30. วัดหนองบัว 24 กันยายน 2562 80 2 รายชื่อ
31. ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 25 กันยายน 2562 100 65 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 25 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
33. วัดปทุมทองรัตนาราม 25 กันยายน 2562 60 6 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 26 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 27 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 2 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 9 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 16 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ