สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสามพราน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 22 กันยายน 2562 101 101 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1ตำบลตลาดจินดา 9 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1ตำบลตลาดจินดา 11 กันยายน 2562 150 99 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1ตำบลตลาดจินดา 12 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
5. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 ตำบลตลาดจินดา 10 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรไร่ขิง หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ขิง 12 กันยายน 2562 100 52 รายชื่อ
7. ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงดำ (โรงเรียนบ้านตากแดด) หมู่ที่4 ตำบลตลาดจินดา 13 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 25 กันยายน 2562 70 55 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง 23 กันยายน 2562 150 116 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย 19 กันยายน 2562 100 72 รายชื่อ