สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางเลน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 3 กันยายน 2562 22 44 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 10 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 11 กันยายน 2562 20 36 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 18 กันยายน 2562 45 33 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 19 กันยายน 2562 45 35 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 25 กันยายน 2562 40 23 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 26 กันยายน 2562 40 29 รายชื่อ