สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอนตูม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 7 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 11 กันยายน 2562 37 37 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 25 กันยายน 2562 38 5 รายชื่อ