สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกำแพงแสน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ทีทำการกำนันตำบลหนองกระทุ่ม 9 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2. ที่ทำการ อบต.ทุ่งบัว 11 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
3. ที่ทำการ อบต.ทุ่งบัว หมู่ที่ 2 23 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
4. ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งขวาง 25 กันยายน 2562 53 48 รายชื่อ
5. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลดอนข่อย 19 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
6. ที่่ำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกระทุ่ม 24 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
7. วัดหนองจิก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งลูกนก 20 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
8. ศพก.ตำบลทุ่งขวาง 10 กันยายน 2562 54 54 รายชื่อ
9. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยขวาง 13 กันยายน 2562 23 23 รายชื่อ
10. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลกระตีบ 12 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
11. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลรางพิกุล 18 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ