สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกำแพงแสน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ทีทำการกำนันตำบลหนองกระทุ่ม 9 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2 ที่ทำการ อบต.ทุ่งบัว 11 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
3 ที่ทำการ อบต.ทุ่งบัว หมู่ที่ 2 23 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
4 ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งขวาง 25 กันยายน 2562 57 50 รายชื่อ
5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลดอนข่อย 19 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
6 ที่่ำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกระทุ่ม 24 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
7 วัดหนองจิก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งลูกนก 20 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
8 ศพก.ตำบลทุ่งขวาง 10 กันยายน 2562 57 54 รายชื่อ
9 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยขวาง 13 กันยายน 2562 23 23 รายชื่อ
10 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลกระตีบ 12 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
11 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลรางพิกุล 18 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 30 กันยายน 2562 20 5 รายชื่อ