สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองนครปฐม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดทัพยายท้าว 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2. ศพก.บ้านยาง 3 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3. ศาลาเอนกประสงค์ ม.5 ต.บางแขม 6 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
4. ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.สวนป่าน 10 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
5. อบต.ทัพหลวง 13 กันยายน 2562 24 24 รายชื่อ
6. อบต.หนองงูเหลือม 11 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
7. อบต.หนองงูเหลือม 17 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ