สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองหญ้าไซ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ 13 กันยายน 2562 72 72 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ 23 กันยายน 2562 210 147 รายชื่อ