สรุปยอดห้องอบรม อำเภออู่ทอง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 10 กันยายน 2562 50 43 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 25 กันยายน 2562 50 10 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 26 กันยายน 2562 50 16 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 27 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ