สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสามชุก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการธนาคารหมู่บ้านดงนุ่น 17 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก 18 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 19 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก 23 กันยายน 2562 42 13 รายชื่อ