สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสองพี่น้อง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง 13 กันยายน 2562 50 100 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง 26 กันยายน 2562 10 1 รายชื่อ