สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอนเจดีย์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 10 กันยายน 2562 40 36 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 11 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 12 กันยายน 2562 45 43 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 13 กันยายน 2562 45 44 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 19 กันยายน 2562 45 39 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 20 กันยายน 2562 40 36 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 23 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 25 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ