สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีประจันต์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 1 สิงหาคม 2562 40 19 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 2 สิงหาคม 2562 40 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 9 สิงหาคม 2562 40 19 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 26 สิงหาคม 2562 40 22 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 16 กันยายน 2562 41 41 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 17 กันยายน 2562 41 41 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 18 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 19 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 20 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ