สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางปลาม้า

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า 23 สิงหาคม 2562 80 30 รายชื่อ