สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเดิมบางนางบวช

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 11 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 13 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
4 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 17 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
5 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 18 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
6 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 19 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
7 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 20 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
8 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 23 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
9 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 27 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
12 ศาลาวัดบ่อกรุ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อกรุ 31 ตุลาคม 2562 90 58 รายชื่อ
13 ศาลาวัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกระทุ่ม 29 ตุลาคม 2562 97 75 รายชื่อ