สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเดิมบางนางบวช

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 9 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
2. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 16 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
3. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 19 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
4. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 23 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 26 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
6. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 30 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
7. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 2 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
8. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 6 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
9. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 9 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
10. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 11 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
11. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
12. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 13 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
13. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 13 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
14. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 16 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
15. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 16 กันยายน 2562 35 0 รายชื่อ
16. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 17 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
17. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 18 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
18. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 19 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
19. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 20 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
20. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 20 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
21. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 23 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
22. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 23 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
23. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
24. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
25. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
26. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 27 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
27. เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 30 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ