สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 6 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 7 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 8 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 13 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 14 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
6. ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 15 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 20 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 21 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
9. ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 22 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 27 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 28 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
12. ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 29 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 3 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 4 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
15. ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 5 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 10 กันยายน 2562 41 41 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 11 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
18. ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
19. ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 12 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
20. ศาลาการเปรียญวัดภูเขาดิน ตำบลสระแก้ว 12 กันยายน 2562 52 52 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 13 กันยายน 2562 68 68 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 17 กันยายน 2562 68 68 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 18 กันยายน 2562 86 86 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 19 กันยายน 2562 64 63 รายชื่อ
25. ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 20 กันยายน 2562 61 61 รายชื่อ
27. ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 23 กันยายน 2562 53 29 รายชื่อ
28. ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 24 กันยายน 2562 53 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
31. ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 26 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ