สรุปยอดห้องอบรม อำเภอห้วยกระเจา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 1 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 2 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 7 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 9 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 30 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 6 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 20 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ