สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าม่วง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 7 สิงหาคม 2562 20 5 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 14 สิงหาคม 2562 22 1 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 25 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ
4. เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 20 15 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 25 2 รายชื่อ
6. เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 22 สิงหาคม 2562 25 5 รายชื่อ
7. เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 20 4 รายชื่อ
8. เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2562 20 3 รายชื่อ