สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่ามะกา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 7 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
3. เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 8 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 9 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 13 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 14 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 16 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 19 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ