สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีสวัสดิ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 20 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ