สรุปยอดห้องอบรม อำเภอไทรโยค

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 30 18 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 20 3 รายชื่อ