สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองกาญจนบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
3. อบต.วังด้ง 23 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 10 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 14 พฤศจิกายน 2562 20 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 12 ธันวาคม 2562 20 0 รายชื่อ