สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านคา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 7 สิงหาคม 2562 40 19 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 14 สิงหาคม 2562 40 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 21 สิงหาคม 2562 40 12 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 28 สิงหาคม 2562 40 19 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 4 กันยายน 2562 40 16 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 11 กันยายน 2562 40 20 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 17 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 18 กันยายน 2562 40 20 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 25 กันยายน 2562 40 20 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 30 กันยายน 2562 40 2 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 2 ตุลาคม 2562 40 20 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 8 ตุลาคม 2562 40 17 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 9 ตุลาคม 2562 40 20 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 16 ตุลาคม 2562 40 1 รายชื่อ