สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวัดเพลง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 3 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 12 กันยายน 2562 15 7 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 19 กันยายน 2562 24 24 รายชื่อ