สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปากท่อ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 9 กันยายน 2562 20 19 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 10 กันยายน 2562 25 16 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 11 กันยายน 2562 31 23 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 16 กันยายน 2562 25 21 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 17 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 18 กันยายน 2562 25 23 รายชื่อ