สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพธาราม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองใยบัว 4 กันยายน 2562 70 61 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรออำเภอโพธาราม 7 สิงหาคม 2562 40 5 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรออำเภอโพธาราม 28 สิงหาคม 2562 40 16 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรออำเภอโพธาราม 5 กันยายน 2562 40 34 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรออำเภอโพธาราม 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรออำเภอโพธาราม 2 ตุลาคม 2562 40 3 รายชื่อ
7. โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 25 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ