สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางแพ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 10 กันยายน 2562 40 29 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 18 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
6. วัดบ้านใหม่เหนือ 19 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 9 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 16 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 13 พฤศจิกายน 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 20 พฤศจิกายน 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 11 ธันวาคม 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 18 ธันวาคม 2562 20 0 รายชื่อ