สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านโป่ง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 10 ตำบลเขาขลุง 18 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
2. วัดหนองกลางด่าน 20 กันยายน 2562 90 87 รายชื่อ
3. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลกรับใหญ่ 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ