สรุปยอดห้องอบรม อำเภอจอมบึง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 18 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 19 กันยายน 2562 48 48 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 24 กันยายน 2562 45 34 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 25 กันยายน 2562 44 25 รายชื่อ