สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขาค้อ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 9 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 10 กันยายน 2562 100 60 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 25 กันยายน 2562 60 8 รายชื่อ