สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังโป่ง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 1 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 6 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 8 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 13 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 15 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 20 สิงหาคม 2562 30 25 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 27 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 29 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 3 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 5 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 10 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 12 กันยายน 2562 50 37 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 17 กันยายน 2562 51 51 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 26 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ