สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบึงสามพัน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวังพิกุล 5 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล 6 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง 9 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง 10 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด 11 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง 15 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
15. ศาลาประชาคมหม่ที่ 14 บ้านทรัพย์บอนใต้ 16 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
16. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 5 บ้านทรัพย์ไทร ตำบลสระแก้ว 17 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
17. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวังพิกุล 19 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล 20 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง 24 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง 25 กันยายน 2562 40 19 รายชื่อ