สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบึงสามพัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 5 บ้านทรัพย์ไทร ตำบลสระแก้ว 17 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมหม่ที่ 14 บ้านทรัพย์บอนใต้ 16 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด 11 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง 10 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง 24 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง 9 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง 25 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล 6 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล 20 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง 15 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวังพิกุล 5 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวังพิกุล 19 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ