สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองไผ่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 1 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 2 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 7 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
12. โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 5 กันยายน 2562 450 372 รายชื่อ
13. โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 6 กันยายน 2562 350 329 รายชื่อ
14. โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 17 กันยายน 2562 400 381 รายชื่อ
15. โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 18 กันยายน 2562 350 256 รายชื่อ