สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีเทพ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองกระจัง 2 กันยายน 2562 95 95 รายชื่อ
2 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองกระจัง 24 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 7 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 29 สิงหาคม 2562 100 95 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 30 สิงหาคม 2562 100 94 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 31 สิงหาคม 2562 95 95 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 20 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 21 กันยายน 2562 100 90 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 22 กันยายน 2562 90 90 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย 28 สิงหาคม 2562 100 98 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย 25 กันยายน 2562 110 104 รายชื่อ