สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีเทพ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 7 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย 28 สิงหาคม 2562 100 98 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 29 สิงหาคม 2562 100 95 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 30 สิงหาคม 2562 100 94 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 31 สิงหาคม 2562 95 95 รายชื่อ
9. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองกระจัง 2 กันยายน 2562 95 95 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 20 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 21 กันยายน 2562 100 87 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 22 กันยายน 2562 90 90 รายชื่อ
13. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองกระจัง 24 กันยายน 2562 80 79 รายชื่อ