สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวิเชียรบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 28 สิงหาคม 2562 150 124 รายชื่อ
2. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 150 128 รายชื่อ
3. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 30 สิงหาคม 2562 150 128 รายชื่อ
4. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 กันยายน 2562 150 127 รายชื่อ
5. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 กันยายน 2562 150 129 รายชื่อ
6. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 6 กันยายน 2562 150 130 รายชื่อ
7. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 11 กันยายน 2562 150 128 รายชื่อ
8. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 19 กันยายน 2562 220 215 รายชื่อ
9. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 20 กันยายน 2562 230 206 รายชื่อ
10. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 24 กันยายน 2562 230 222 รายชื่อ
11. สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 25 กันยายน 2562 230 93 รายชื่อ