สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหล่มเก่า

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดกกกล้วยนวน 3 กันยายน 2562 150 131 รายชื่อ
2. วัดกกกล้วยนวน 4 กันยายน 2562 150 123 รายชื่อ
3. วัดทุ่งธงไชย 5 กันยายน 2562 100 60 รายชื่อ
4. วัดโพธิ์เย็น 17 กันยายน 2562 150 96 รายชื่อ
5. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล 20 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
6. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล 24 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
7. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล 25 กันยายน 2562 100 4 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ 18 กันยายน 2562 150 94 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว 29 สิงหาคม 2562 100 98 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว 30 สิงหาคม 2562 200 99 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว 9 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว 10 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ