สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหล่มสัก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 3 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 4 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 5 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 6 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 10 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 11 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 12 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 13 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 17 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ