สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชนแดน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 1 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 2 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 5 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 6 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 7 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 8 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 9 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 12 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 13 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 14 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 15 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 16 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 19 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 20 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 21 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 22 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 23 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 26 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 27 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 28 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 29 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 30 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 2 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 3 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 4 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 5 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 6 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 9 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 9 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 10 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 11 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 12 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 13 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 16 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 16 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 17 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 18 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 19 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 20 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 23 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 24 กันยายน 2562 80 72 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 25 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 26 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 27 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 30 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 1 ตุลาคม 2562 80 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 2 ตุลาคม 2562 80 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 3 ตุลาคม 2562 80 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 4 ตุลาคม 2562 80 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 7 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 8 ตุลาคม 2562 80 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 9 ตุลาคม 2562 80 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 10 ตุลาคม 2562 80 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 11 ตุลาคม 2562 80 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 15 ตุลาคม 2562 80 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 16 ตุลาคม 2562 80 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 17 ตุลาคม 2562 80 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 18 ตุลาคม 2562 80 0 รายชื่อ