สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2 กันยายน 2562 400 0 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร 10 กันยายน 2562 280 280 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร 11 กันยายน 2562 280 280 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร 12 กันยายน 2562 280 280 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร 24 กันยายน 2562 280 246 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร 25 กันยายน 2562 260 141 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร 26 กันยายน 2562 260 71 รายชื่อ