สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวชิรบารมี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมอำเภอวชิรบารมี 14 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอวชิรบารมี 20 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
3. หอประชุมอำเภอวชิรบารมี 27 สิงหาคม 2562 30 23 รายชื่อ
4. หอประชุมอำเภอวชิรบารมี 2 กันยายน 2562 20 5 รายชื่อ
5. หอประชุมอำเภอวชิรบารมี 12 กันยายน 2562 50 74 รายชื่อ
6. หอประชุมอำเภอวชิรบารมี 18 กันยายน 2562 30 12 รายชื่อ