สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดงเจริญ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 19 กันยายน 2562 130 109 รายชื่อ