สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบึงนาราง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 27 สิงหาคม 2562 40 37 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 28 สิงหาคม 2562 40 9 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 29 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 30 สิงหาคม 2562 55 54 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 20 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ