สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสากเหล็ก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 6 สิงหาคม 2562 60 45 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 13 สิงหาคม 2562 60 40 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร 14 สิงหาคม 2562 100 74 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 20 สิงหาคม 2562 60 36 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 23 สิงหาคม 2562 60 38 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 26 สิงหาคม 2562 70 67 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 10 กันยายน 2562 100 68 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 16 กันยายน 2562 100 62 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 24 กันยายน 2562 70 40 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร 25 กันยายน 2562 100 61 รายชื่อ