สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทับคล้อ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ 11 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ 25 กันยายน 2562 60 32 รายชื่อ