สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสามง่าม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 7 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 20 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 22 สิงหาคม 2562 25 20 รายชื่อ
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 11 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 6 สิงหาคม 2562 25 20 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 13 สิงหาคม 2562 25 19 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 20 สิงหาคม 2562 25 24 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 21 สิงหาคม 2562 40 21 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 9 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 10 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 12 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 19 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 20 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 23 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 24 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ