สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพทะเล

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดคลองตางาว 4 กันยายน 2562 140 138 รายชื่อ
2. วัดคลองตางาว 18 กันยายน 2562 130 130 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 14 สิงหาคม 2562 30 25 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 22 สิงหาคม 2562 40 27 รายชื่อ