สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางมูลนาก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก 3 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก 25 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ