สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตะพานหิน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 6 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 8 สิงหาคม 2562 30 5 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 15 สิงหาคม 2562 45 3 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 20 สิงหาคม 2562 45 27 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 22 สิงหาคม 2562 45 45 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 27 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 29 สิงหาคม 2562 50 43 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 3 กันยายน 2562 60 47 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 10 กันยายน 2562 46 44 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 19 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 24 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ