สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดทุ่งใหญ่ 20 กันยายน 2562 150 90 รายชื่อ
2 วัดท่าตำหนัก 5 กันยายน 2562 62 138 รายชื่อ
3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทุ่งใหญ่ 6 สิงหาคม 2562 20 6 รายชื่อ
4 หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 11 ตุลาคม 2562 30 1 รายชื่อ